11.03.2014

Minnesmerke over Osvald-sabotørene og de falne ved NSB


Dette er presentasjonen av mitt utkast til skulpturkonkurransen om minnesmerket som skal hedre Osvaldsabotørene. Det har vært et svært interessant tema å jobbe med. Vinnerskulpturen skal plasseres på Jernbanetorget i Oslo ved inngangen til Østbanehallen. samtlige utkast til konkurransen stilles ut i Sagveien 24, 0459 Oslo  i lokaler tilhørende Oslo Grafiske Fagforening fra 13 mars til 18 mars. Utstillingen er åpen for alle. Ta turen og bedøm alle utkasene selv. Dette er trolig både en spennende og lærerik utstilling!

I Mitt bidrag har jeg vektlagt at minnesmerket skal bygge under verdigrunnlaget osvaldgruppens medlemmer og til de som ofret sitt liv for denne saken. Dette var mennesker som måtte handle for å beholde sin selvrespekt, og deres handlinger var kanskje den viktigste delen av motstandsbevegelsen under okkupasjonen av Norge. Frihetskampen kom alltid først!

Jeg vil at min skulptur skal fortelle om kraften i menneskene som har en visjon. Det finnes nok krigsmonumenter som dokumenterer brutaliteten fra historiske handlinger. Fra handlingene etter 22. juli lærte vi å møte hat med kjærlighet og å vise enda mer åpenhet når noen truer demokratiet. 

Konurranseprogrammet (grunnlaget for juryeringen) kan leses nederst i dette innlegget.


"FOR FRIHETEN - FOR ALLE."
les mer:


Motto: "FOR FRIHETEN - FOR ALLE."
Materiale: bronse (skulptur) og gravering i eksisterende granittheller.
Størrelse: ca. 300cm (høyde) x 200cm (bredde) x 100cm (dybde)

Motivet beskrivelse:
Skulpturens første iøynefallende motiv er to store armer med hender som møter hverandre. Sammenstillingen av disse hendene, danner formen av en fugl (evt. en due). Dette er et bildesymbol fra skyggeteater som de fleste mennesker kjenner, antagelig fordi de selv har lært å lage en slik skyggetegning da de var barn.

Når man kommer litt nærmere skulpturen ser man at det står en menneskefigur med ryggen mot den ene hånda/armen. Personen er kledd i sivile klær (fra 30/40-tallet). Kroppsuttrykket er rolig/ vurderende mens ansiktet og blikket er alvorlig og besluttsomt.

I granitthellene på bakken under skulpturen, ser man inngravert tekst i en stor sirkel. Sirkelen har en åpning foran personfiguren. Teksten er sitatet fra Asbjørn Sundes bok: "DET VAR VERDT Å KJEMPE FOR FRIHETEN. FOR ALLE LAND, FOR ALLE RASER, FOR ALLE KLASSER, FOR ALLE MENNESKER OG ALLE SINN." Jeg har valgt å utheve «DET VAR - FOR ALLE - FOR ALLE - FOR ALLE - FOR ALLE - ALLE SINN". Disse bokstavene vil uthevede med messingfarge.  På hver sin side innenfor sirkelen, er minneplatene i bronse lagt ned i bakken.

Tema og begrunnelse av motivvalg:
Det gjennomgående temaet for monumentet vil være et budskap om FRED og FRIHET. Det er en hyllest til de demokratiske verdiene i et åpent samfunn. Vi må ikke glemme at de felles verdier og den individuelle frihet som vårt demokratiske samfunn gir, er resultat av at noen har kjempet for dette. Osvald sabotørene og de falne ved NSB var svært viktige aktører i denne kampen.

Motto: "FOR FRIHETEN. FOR ALLE." Dette beskriver motivasjonen og målet for alle som hedres med dette minnesmerket. For øvrig refererer mottoet også til kong Haakon VII sitt valgmotto; "Alt for Norge" (mottoet er videreført av kong Olav V og kong Harald VII). Som kunstner tenker jeg minnesmerkets motto som et svar til kongens motto. Kongens motto har blitt flittig brukt av de som var med i motstandsbevegelsen. For dem ble kongen et samlende og inspirerende symbol under deres kamp.

Hender; Valg av hender som en sentral del av motivet, ligger i symbolbetydningen dette gir for HANDLINGSKRAFT. Etter å ha fordypet meg i historiske kilder og fortellinger (fra Osvald gruppens egne medlemmer og fra andre), så er det nettopp disse individenes ustoppelige vilje for handling som står frem som det sentrale. Det gjelder handlings-viljen (-behovet) både som samlende for gruppen og som gjennomføringskraft/realiseringsevne. Hender er også et viktig symbol for gester, hilsen og hyllest. Okkupasjonsmakten hadde sin kjente "nazi- hilsen" som er den enkle rette arm og hånd. Også brukt av mange høyreekstreme i dag (bl.a. brukte terrorist Behring Breivik denne hilsen til TV-kameraet under rettssaken etter 22.juli). Motivet til dette minnesmerket er satt sammen av møtet mellom to hender. I dette møtet oppstår et nytt tredje element, nemlig symbolbildet av en fugl. Hendene/armene er utformet med kraftfullhet i møtet, men også myke (feminine) formelementer. På denne måten står hendene frem som en imøtekommende hilsen (åpne hender) og en hyllest for samhold, fred og frihet.
Utkast i leire (1/5 dels størrelse)

Fullstørrelse menneskefigur; Menneskefiguren som er kledd i sivile klær kan representere alle som tilhørte og arbeidet med Osvald gruppen. Jeg har likevel valgt å gi ansiktet likhetstrekk til Asbjørn Sunde, fordi han var den samlende lederen bak gruppen. Dommen av Asbjørn Sunde i 1954 som landssvikeren, kan også sees på som et politisk justismord, og som samfunn bør vi minnes hans person for at liknende historier ikke skal kunne skje i fremtiden. (Innlevert fullstørrelse detalj er dette portrettet. Det må nevnes at portrettet er laget etter svært dårlig fotomateriale fra Internett. For den ferdige utførelsen vil jeg oppsøke bedre bildemateriale for å få mer eksakte
persontrekk fra Asbjørn Sunde. Uttrykk og overflatebehandling vil være tilnærmet innlevert eksempel). I 1:1 legemsstørrelse figur blir denne personen en del av hverdagslivet. Figuren (som ikke er opphøyet på sokkel) refererer til oss alle som individer.

Skrift(sitat);
Skriften graveres inn i granitthellene. Se modell 1:5

Minneplater;
Minneplatene som inneholder navnene på de falne fra Osvald-organisasjonen og NSB legges i bakken innenfor sirkelen med gradert skriftsitat. Se modell 1:5.

Visuelle og tematiske referanser:
Materialvalget (bronse) skaper helhet med minneplatene og vil harmonere med stedets nå mest iøynefallende skulptur "tigeren".

Hovedmotivet (de over legemsstørrelse hendene) vil referere til flere skulpturer i Oslo; «Hansken» på Christiania Torg (som stedfester hovedstaden), og «Neve med rose» på Grønland (som mange opplever som et symbol for arbeiderbevegelsen). De to nevnte skulpturer er mannshender. I dette monumentet vil man få en feminint motpart med to kvinnehender. Det nevnes ofte i kilder til Osvald gruppen at mange av dem var kvinner.

Skulpturportrettet i sivile klær, kan også referere til skulpturen av Gunnar Sønsteby (med sykkelen) som står i andre enden av Karl Johans gate. Tyske soldater marsjerte oppover Karl Johans gate da de hadde okkupert landet. Dette er kraftige bilder på nordmenns frihetsberøvelse. Disse to personene vil nå stå på hver sin side av landets hovedgate og minne om individets imponerende krigsinsats under okkupasjonen andre verdenskrig.

Plassering:
Mine forslag for plassering kan sees på som anbefalinger. Jeg er åpen for en dialog med juryen hvis alternative plasseringer er å foretrekke. Jeg har også muligheten for speilvende eller bytte side for figurportrettet. (Bildet øverst er alternativ 1 i akse mellom Karl Johan og Østbanehallen.) Når man kommer ut fra Østbanehallen, vil man kunne se symbolbildet av fuglen med Oslos hovedgate som bakgrunn.
-----

Programmet for konkurransen (Grunnlag for juryering):

PROGRAM FOR ÅPEN KONKURRANSE OM ET MINNESMERKE OVER OSVALD-SABOTØRENE OG DE FALNE VED NSB, PÅ JERNBANETORGET I OSLO.


1.     Innbydelse
”Den antifascistiske komiteen for Osvald-sabotørene og de falne ved NSB” inviterer norske kunstnere og norske kunstnere bosatt i utlandet til å delta i en konkurranse om utførelse av et minnesmerke over Osvald-sabotørene på Jernbanetorget, Oslo Østbanestasjon.
          Avdukingen er planlagt høst 2015.
 2 .   Formål  Det brutale angrepet 22. juli 2011 viser at politisk terror fortsatt utgjør en trussel mot frihet, demokrati og solidaritet i det norske samfunnet. Parallellen til hva som skjedde 1940-45 er klar for alle som ønsker å se. Vi må derfor hente fram igjen arven fra pionerene i kampen mot fascisme, nazisme og politisk terror 1940-45. Liksom vi aldri må glemme ofrene for 22. juli, må vi aldri glemme innsatsen og ofrene fra den gang.
 Arbeiderbevegelsen sto sentralt i frihetskampen 1940-45, med motstandsaktivitet på en rekke felt. Fremst i rekken sto sabotørene i "Osvald-organisasjonen". Bak dem igjen sto fagorganiserte arbeidsfolk i mange yrker, industriarbeidere, sjøfolk, landarbeidere og ansatte i jernbanen, vanlige mennesker som var villig til å risikere mye for friheten. Minnene om dem og deres innsats inspirerer til engasjement når en ny rasistisk terror viser sitt ansikt.
 Fagbevegelsen ønsker derfor å opprette et minnesmerke over Osvald-sabotørene og de falne fra NSB på Jernbanetorget ved Oslo Østbanestasjon. Det er historiske grunner til dette stedsvalget. Det var her den første store sabotasjeaksjonen i Norge fant sted, 1. februar 1942, da Oslo Østbanestasjon og Vestbanestasjon ble sprengt som en politisk protest mot nazistenes innsetting av Quisling som ministerpresident for det okkuperte Norge.
 Bygningen Oslo Ø symboliserer at den aktive motstandskampen særlig var rettet mot nazistatens transportlinjer, som spilte en viktig rolle for de tyske okkupantene. Og, vi må ikke glemme at de mange sabotasjeaksjonene og motstandsaktivitetene ikke kunne vært gjennomført uten hjelp og støtte fra de ansatte ved jernbanen.
 En plassering på Jernbanetorget er også viktig fordi torget i dag er et av landets viktigste utgangspunkt for politiske markeringer av tanker om frihet, solidaritet og antirasisme. Den vil minne om at tankene bak frihetskampen 1940-45 fortsatt står sentralt i fagbevegelsens og arbeiderbevegelsens engasjement.
 Minnesmerket bør ha en skulpturell utforming som harmonerer best mulig med plassens mange formelementer og minnesmerkets plassering nær sentralstasjonens inngangsarkitektur. Det kunstneriske uttrykk og formspråk står ellers fritt for kunstnerisk fortolkning.
 Et nødvendig krav er imidlertid at de to minnetavlene over de falne fra Osvald-organisasjonen og NSB, som i dag henger inne i minnerommet i den gamle Oslo Ø, må innpasses enten i sokkel eller på andre måter i minnesmerket. Kunstneren må selv skaffe seg kunnskap om minneplatenes form.
    Vi ønsker også en tekst på minnesmerket som slår an idéinnholdet. Vi har festet oss ved en historisk tekst, et sitat fra Asbjørn Sundes bok Menn i mørket, men vi er åpne for andre forslag. Teksten bør ha såpass store bokstaver at det kan leses på litt avstand. Vår forslag er følgende:
 «Det var verd å kjempe for friheten – for alle land, for alle raser, for alle klasser, for alle mennesker og alle sinn.                                                                                                                     Asbjørn Sunde, 1946» I tillegg til ovennevnte så ønsker vi å nevne noen elementer som vi ønsker formidlet til publikum gjennom minnesmerket:
 Kjønnsaspektet: Vi ønsker å understreke at det var en kamp som både kvinner og menn var med på. Bare Osvald-organisasjonen hadde kvinner med i aktiv kamp. Det sivile aspektet: Minnesmerket bør uttrykke at de var sivile, selv om de gikk i spissen for militær kamp. At de i utgangspunktet ikke var kunnskapsrike og profesjonelle soldater, men måtte lære gjennom kampen. Klasseaspektet: At de var vanlige arbeidsfolk, mange fra jernbanen. Sabotasje av tyskernes jernbanetransporter var en sentral del av Osvald-organisasjonens motstandskamp.
Motet: At de var redde. Men likevel turte. Pionerer: At de var få og følte seg ensomme og utsatte. Alvoret: Budskapet bør formidle alvor og besluttsomhet.
 Nærmere inspirasjon om det aktuelle ide-innholdet som vi ønsker kan kunstneren få ved å lese Asbjørn Sundes bok Menn i mørket, som er vedlagt. En oversikt over Osvald-sabotørenes aksjoner kan man få ved å lese vedlagte minneskrift fra 1995. En mer inngående beskrivelse av organisasjonens historie kan man finne i Lars Borgersruds bok ”Nødvendig innsats”, Universitetsforlaget 1997.
 Det er opp til kunstneren å velge formspråk og hvordan oppgaven skal løses. 3.     Plassering
Minnesmerket skal plasseres på Jernbanebarnetorget, Oslo Sentralbanestasjon.
Minnesmerket bør ha en skulpturell utforming som harmonerer best mulig med plassens mange formelementer og minnesmerkets plassering nær Sentralbanens inngangsarkitektur.
Se vedlagte fotografi / skisse av plassen.
 4.     Konkurransebetingelser
Det vil bli utarbeidet en kontrakt mellom innbyder og utførende kunstner som fastsetter økonomiske rammer, force majeure, samt innbyderens og kunstnerens forpliktelser.
Innbyder har godkjent en ramme på kr 2.000.000 for utførelsen av minnesmerket. Summen inkluderer kunstnerens honorar, teknisk fremstilling av skulpturen, frakt og montering.
Grunnarbeidet på stedet, som fundamentering, fremføring av elektrisitet osv. er ikke inkludert i rammen ovenfor.
 5.     Premier
Premiene fordeles slik:
1. premie                      kr. 50 000
2. premie                      kr. 30 000
3. premie                      kr. 20 000
 6.     Programmateriale
Innbydelsen omfatter:
·      Program.
·      Tegning / kart over området.
  
7.     Innleveringsmaterialer
·      Modell i målestokk 1:5 (annen målestokk må tydelig merkes modell og beskrivelse)
·      Detalj i full målesokk.
·      Tegninger og / eller fotomontasje som viser minnesmerkets plassering
·      Beskrivelse av intensjoner og materialbruk.
·      Budsjett
·      Det er anledning til å levere mer enn et forslag for de som måtte ønske dette, og kunstneren kan i tillegg levere det hun / han finner nødvendig for å belyse utkastet.
 8.     Innlevering
Utkastene skal leveres til :Oslo Grafiske Forening, Sagveien 24, 0459 Oslo innen 20. februar  2014.
Utkastene skal være anonyme og merkes med motto (ikke eget navn).  Sammen med utkastene leveres navnseddel i lukket konvolutt merket med utkastets motto. Både de inviterte og øvrig innsendte utkast juryeres samlet og anonymt.
 Utkastene må være forsvarlig emballert. 9.     Utkast som avviker fra programmet
Utkast som ikke er innkommet i rett tid eller hvor det er gjort vesentlig brudd på bestemmelsene for innleveringsmaterialets utførelse (og eventuelt anonymitet), kan utelukkes fra bedømmelsen.
 Ved enstemmig juryvedtak har juryen rett til å foreslå til utførelse utkast som i enkelte deler avviker fra programmet.
 10.   Forsikring av innleverte utkast
Innbyder er økonomisk ansvarlig for skade og tap av utkastene så lenge de er i oppdragsgivers oppbevaring.  Verdien på utkastet må avtales i forkant av forsendelse.
 11.   Utkastene forblir kunstnernes eiendom.
 12.   Underkjennelse / omkonkurranse
Juryen er ikke forpliktet til å anbefale noen av de innleverte utkast til utførelse.
I tilfelle juryen finner omkonkurranse nødvendig, avgjør juryen hvilke av de konkurrerende kunstnere som skal delta.
Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres.
 13.   Retur/fraktutgifter
Etter utstillingens slutt returneres utkastene til deltakerne.  Utgifter i forbindelse med retur av utkastene dekkes av innbyder etter avtale og faktura på rimeligste måte.
 14.   Jury
Følgende jury er oppnevnt til bedømming av de innsendte forslag:
 Oppnevnt av oppdragsgiver: Hans Felix (leder EL & IT Forbundet), Øystein Aslaksen (Tidligere leder av Norsk Lokomotivmannsforbund) og Arne Bendik Sjur (kunstner) Oppnevnt av Oslo kommune, Kulturetaten: Lily Vikki
 Oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening : Rachel Dagnall og Gunnar Hølmebakk Gundersen.Ingen kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...